Fran Dezutter - Psychologe

-Ik verwelkom jullie graag opnieuw in oktober 2021 -

Wat mensen drijft, hoe ze denken,

wat ze voelen, hoe ze zich gedragen,

heeft me altijd heel erg geïnteresseerd.

Het duurde dan ook niet lang voor ik wist wat ik later wilde worden: psychologe.

Een luisterend oor kunnen bieden en samen aan de slag gaan

met wat voor jou belangrijk is, dat is wat ik wil doen.

Ik verwelkom je dan ook graag in onze praktijk aan de nieuwe dokken  

Opleiding 

Ik ben erkend psychologe bij de psychologencommissie; mijn erkenningsnummer is 952125871. 

Mijn master behaalde  ik aan de universiteit Gent.

Ik blijf mezelf continu bijscholen aan de hand van literatuur en bijkomende opleidingen

Doelgroep

Als eerstelijns-psycholoog kunnen zowel kinderen, jongeren als volwassenen bij mij terecht.

Ik ga aan de slag met een brede waaier aan thema's:

- Depressieve klachten

- Angstklachten

- Laag zelfbeeld

- Rouw en verlies 

- Burn-out en stress

- Verslaving

- Relationele problemen

- Slaapproblemen

- Eetproblemen

Dit is een niet limitatieve lijst , je bent met om het even welke hulpvraag welkom. 

Specifiek ivm kinderen wordt vooral met speltherapie gewerkt. 

Werkwijze 

Aanmelding 

Dit kan zowel telefonisch als via mail. Contactgegevens vind je hier.

Kennismakingsgesprek 

In dit gesprek is het de bedoeling wat meer over jezelf en je hulpvraag te vertellen. 

Naast het krijgen van een duidelijker beeld op de situatie, is het in het eerste gesprek de bedoeling om de verwachtingen na te gaan, mijn werkwijze toe te lichten en enkele praktische zaken te overlopen.

Dit eerste gesprek is uiteraard volledig vrijblijvend.

Het is belangrijk je er zelf goed bij te voelen als je de keuze maakt om psychologische begeleiding aan te gaan.

 

Frequentie en duur 

Als we na het eerste gesprek hebben besloten samen aan de slag te gaan 

zullen er nog een aantal sessies volgen.

Hoeveel sessies dit zijn is moeilijk op voorhand te voorspellen. 

Hou er rekening mee dat er gemiddeld 10-20 sessies nodig zijn.

In het begin is het vaak belangrijk wekelijks of tweewekelijks op gesprek te komen. Naarmate de tijd vordert en klachten minderen kan de frequentie worden afgebouwd.

Einde van de therapie en doorverwijzing

Alles is in onderling overleg.

Je hebt ook steeds de mogelijkheid om op elk moment onze therapie vroegtijdig te beëindigen. 

Heb je nood aan therapie en heb je het gevoel dat mijn werkwijze toch niet de juiste is voor jou,

dan verwijs ik je graag door naar een collega.

Tarieven en terugbetaling 


Intake (eerste aanmelding, 60 minuten): 60 euro 
Vervolgsessie (45 minuten): 45 euro 
Vervolgsessie (60 minuten): 60 euro 
Gezinstherapie (60 minuten): 65 euro

De betaling dient steeds op het eind van de sessie te gebeuren.

Dit kan ofwel cash, ofwel via de payconic by bancontact app.

Er is geen bancontact apparaat aanwezig. Betaling via overschrijving is niet mogelijk.

U krijgt telkens een ontvangstbewijs van betaling mee. 

Opgelet: Als u niet op de gemaakte afspraak aanwezig kan zijn, dient u de psycholoog telefonisch te verwittigen. Doet u dit niet minstens 48 uur op voorhand, dan wordt de helft van de sessie in rekening gebracht. Bij annulatie minder dan 24u op voorhand of indien u nalaat te verwittigen, dan wordt de volledige sessie aangerekend.

Terugbetaling

De terugbetaling van therapeutische sessies verschilt per mutualiteit en vaak ook per provincie.

Indien u recht heeft op terugbetaling wordt het correcte formulier door mij ingevuld.

Liberale mutualiteit

Kinderen en jongeren: 20 euro per sessie, maximum 120 euro per kalenderjaar (6 sessies).
Volwassenen: 10 euro per sessie, maximum 60 euro per kalenderjaar (6 sessies).

Christelijke mutualiteit

Enkel terugbetaling bij psychotherapeuten die geregistreerd zijn bij de CM. Dit is bij mij niet het geval. Indien u op zoek bent naar een psychotherapeut geregistreerd bij de CM, klik dan hier. 

Onafhankelijk Ziekenfonds (OZ)

Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar: 10 euro per sessie, maximum 100 euro per kalenderjaar (10 sessies).
Volwassenen: enkel indien medicalia verzekering.

Partena ziekenfonds

Kinderen en jongeren tot maximum 25 jaar (kinderbijslaggerechtigd): 20 euro per sessie, maximum 6 sessies per kalenderjaar.
Volwassenen: enkel indien chronische ziekte (incl. depressie, obesitas, chronische pijn...) OF indien medicalia verzekering.

Bond Moyson

Kinderen en jongeren tot maximum 25 jaar (kinderbijslaggerechtigd): 20 euro per sessie, maximum 12 sessie per kalenderjaar.
Volwassenen: 10 euro per sessie, maximum 12 sessies per kalenderjaar.

Privacy 

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
In mijn praktijk voor psychologische begeleiding hecht ik groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en verwerk ik uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid ervan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Ik houd me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG, en de Wet op Patiëntenrechten).

 

De persoons- en gezondheidsgegevens worden verwerkt door mijzelf, Fran Dezutter te kompasplein 6 9000 Gent en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

 

Welke gegevens worden verzameld?
- uw naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, mailadres, mutualiteitsgegevens

- gegevens van andere relevante behandelaars (bv. uw huisarts, vorige psycholoog, psychodiagnostisch centrum,…) en gegevens van uw vertrouwenspersoon,

- de data van de sessies, inclusief afspraken die zijn verzet of waarop u niet aanwezig was

- aantekeningen over de inhoud van de sessies

- eventueel informatie over familieleden, voor zover dit relevant is voor de begeleiding

- informatie die ik krijg van derden, die relevant is voor de begeleiding (verslagen van andere begeleidingen, resultaten van testen, …)

- informatie die ik zelf opmaak voor derden (aanwezigheidsattesten, verslagen, …)

- informatie die u mij bezorgt in het kader van de begeleiding (bv. huiswerkopdrachten, persoonlijke notities, foto’s,…)

- informatie uitgewisseld tussen ons beiden, in het kader van de begeleiding (bv. mails, tekstberichten, …)

- eventueel foto’s van opdrachten of persoonlijke nota’s in de sessie

 

Waarom worden deze gegevens verzameld?

​Ik verzamel deze gegevens om u een kwaliteitsvolle zorg te kunnen bieden, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f).

 

Het delen van gegevens met anderen

​Al deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim (AVG artikel 9.3). Ze kunnen enkel worden gedeeld met anderen na uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming, wanneer dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. huisarts of andere hulpverleners met wie u een behandelrelatie hebt). Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener.

In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde cliënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. Indien het op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht is voor de opvolging en afhandeling van eventuele klachten of schadegevallen (bv. rechtbank, verzekering, …), kan ook informatie aan derden worden doorgegeven, opnieuw enkel met uw uitdrukkelijke geïnformeerde toestemming.

Indien het dossier betrekking heeft op een begeleiding met verschillende partijen (bv. een koppel), dan is toestemming van beide partijen nodig.

 

Het beroepsgeheim kan in zeer uitzonderlijke gevallen worden doorbroken, bv. in een noodsituatie, waarbij sprake is van een duidelijk en acuut gevaar dat op geen andere manier kan worden afgewend.

Een beperkt aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor de financiële afhandeling van uw consultatie en voor boekhoudkundige verwerking.​

 

Hoe lang en op welke manier worden uw gegevens bewaard?

​Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

Papieren dossiers (persoonsgegevens, sessieverslagen, mails, …) bewaar ik op een veilige plaats die afgesloten kan worden. Elektronische gegevens worden door mij opgeslagen op een beveiligde harde schijf of cloud-omgeving, met een paswoord dat enkel bij mij bekend is.

 

Uw rechten als cliënt​

U hebt steeds het recht om uw gegevens in te zien en objectieve gegevens te verbeteren. Ik wissel geen gegevens uit met personen of organisaties buiten de Europese Unie. Ingeval van een uitzonderlijk datalek, waarbij belangrijke persoonsgegevens van u zouden uitlekken, breng ik u daarvan op de hoogte, en geef ik dit door aan de bevoegde instanties.

Met bijkomende vragen over de verwerking van uw gegevens kan u altijd bij mij terecht.

 

Met klachten kan u zich wenden tot:

De Psychologencommissie: www.compsy.be/nl/client en www.compsy.be/nl/klacht

De Gegevensbeschermingsautoriteit (“Privacycommissie”): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Om veiligheidsredenen hangen er camera's in de gemeenschappelijke ruimte. 

De beelden hiervan worden bewaard in medisch huis de nieuwe dokken

Ze zullen ook enkel geraadpleegd worden bij schade of andere misdrijven. Ze worden ook enkel gedeeld met politie en gerecht bij misdrijven, niet met andere derden.